Pčelarstvo Vežnaver

 

Izvor: HRVATSKI PČELARSKI SAVEZ - Smjernice za dobru pčelarsku praksu

OSTALI PČELINJI PROIZVODI I OD NJIH NAPRAVLJENI PROIZVODI

MED U SAĆU

Med u saću možemo razrezati na komade i staviti: samostalno u posude; pomiješati s medom i staviti ga u posudu; umotati u prozirni papir

OPĆI ZAHTJEVI

Ambalaža za umotavanje mora biti od materijala primjerenih za prehranu.

MATIČNA MLIJEČ

PREPORUKE:

Za konzerviranje matične mliječi preporučuje se osim zamrzavanja i liofilizacija ( postupak zamrzavanja na – 60 C pod vakuumom). Odmrznutu matičnu mliječ NE SMIJEMO PONOVNO ZAMRZNUTI!

CVJETNI PRAH
A) CVJETNI PRAH – SKIDANI

OPĆI ZAHTJEVI

Cvjetni prah mora biti bez stranih tijela. Sušimo ga toplim zrakom ( do 40°C).

B) CVJETNI PRAH - VAĐENI, CVJETNI PRAH U SAĆU

OPĆI ZAHTJEVI

Cvjetni prah mora biti bez stranih tijela.

PROPOLIS I PROIZVODI OD PROPOLISA

OPĆI ZAHTJEVI

Uporaba odgovarajućeg alkohola ili drugih otapala za otapanje propolisa. Potrebno je osigurati odgovarajuće dokumente o alkoholu ili drugim otapalima koji dokazuju da su primjereni za uporabu u prehrambenoj industriji. Punjenje u tamne bočice.

PROIZVODI OD PČELINJIH PROIZVODA - PIĆA
MEDICA (medno vino), MEDNA RAKIJA (medni brandy) i OCAT OD MEDA

Medica ili takozvano medno vino je alkoholno piće koje nastaje u procesu alkoholnog vrenja uz prethodni dodatak kvasca za vrenje. Alkoholno vrenje zaustavimo kad je postignut postotak alkohola do 14 vol % alkohola. Zatim se medica pretače i dozrijeva u bačvama. U medno vino može se dodati i razno bilje ili začini. Medna rakija je nastavak postupka dobivanja medice tako da zrelu medicu destiliramo te potom destilat rijedimo do postotka alkohola s najmanje 32 vol % alkohola. Medna rakija je prozirna i bistra tekućina. Ocat od meda je nastavak postupka dobivanja mednog vina (medice) s kontroliranim postupkom octeno-kiselinskog vrenja. U medicu se dodaju octeno-kiselinske bakterije koje alkohol pretvaraju u octenu kiselinu.

MEDNI LIKER

Medeni liker je mješavina meda, voćne rakije i vode. To je razrijeđena voćna rakija, zaslađena medom koja sadrži najmanje 15 vol% alkohola ili više.

MEDNI NAPITCI

Medni napitci su uglavnom bezalkoholne mješavine meda i vode, a može im se još dodati, na primjer, sok od limuna i dobivamo mednu limunadu. Rok trajanja im je kratak jer se bez postupaka pasterizacije brzo pokvare. Stoga ih je potrebno čuvati u tamnom i hladnom prostoru optimalna temperatura 4C.. Pasterizacija znači zagrijavanje proizvoda na temperaturu veću od 63°C za 25-30 minuta i toplo punjenje u čiste staklenke te istovremeno zatvaranje čepovima. Tim postupkom produljujemo rok uporabe proizvoda.

OPĆI ZAHTJEVI

Nadzor nad dobavljačima rakije (izjave i/ili potvrde i/ili analize,…). Prostor i radna pomagala moraju biti čisti. (vidi poglavlje Higijenski i tehnički uvjeti rada). Voda (vidi poglavlje Higijenski i tehnički uvjeti rada).

UMOTAVANJE SAĆA S MEDOM I SAĆA S CVJETNIM PRAHOM

OPĆI ZAHTJEVI

Umotavanje i pakiranje moramo obaviti tako da se spriječi onečišćenje proizvoda. Mora se osigurati čistoća i neoštećenost ambalaže. Materijal koji se koristi za umotavanje mora biti primjeren. Od dobavljača je potrebno dobiti oznake, certifikate i analize materijala koji dolazi u dodir s namirnicama.

PREPORUKE:

Namirnica mora biti dobro umotana i zatvorena da ne dođe do naknadnog onečišćenja. Svaki omot neka bude opremljen oznakom – etiketom s odgovarajućim oznakama.

OTKUP MEDA MEĐU PČELARIMA – RAZMJENA DOBARA

OPĆI ZAHTJEVI

Med otkupljujemo samo od pčelara koji nam izdaju uvjerenje/potvrdu da pčelare u skladu s ovim smjernicama ili imaju uveden vlastiti HACCP sustav. Time pčelar prodavač zadržava proizvodnu odgovornost do faze punjenje, a pčelar koji je med otkupio, preuzima odgovornost za daljnje faze od punjenja nadalje. Pčelar kupac mora taj med kasnije označiti na odgovarajući način i voditi evidenciju.

PUNJENJE MEDA U MALOPRODAJNU AMBALAŽU

OPĆI ZAHTJEVI

Posuda, ambalaža i prostor moraju biti prikladni (vidi poglavlje Higijenski i tehnički uvjeti rada). Prije punjenja ambalaža (teglice, bočice, lončići, poklopci …) mora biti pregledana i čista te neoštećena. Obavezno je označavanje u skladu sa zakonskim zahtjevima. Etikete moraju sadržavati zahtijevane oznake. Mora biti osigurano praćenje korak naprijed – evidencija o tome kojim većim kupcima (puniteljima) je prodan med.

PREPORUKE:

Maloprodajna ambalaža mora biti zaštićena i mora se skladištiti u odgovarajućim prostorima. Preporučuje se i označavanje na etiketama s dopuštenim dodatnim oznakama (upute i informacije za potrošača - vidi Označavanje).

SKLADIŠTENJE PROIZVODA OD PČELINJIH PROIZVODA

OPĆI ZAHTJEVI

Nepasteriziran medni napitak čuva se na hladnom. Med s dodacima mora se čuvati u odgovarajućoj ambalaži (čista, glatka, periva,neoštečena). Odmrznuta matična mliječ NE SMIJE SE PONOVNO ZAMRZNUTI! Zalihe moramo koristiti/prodavati u skladu s rokovima uporabe namirnica i u skladu s načelom istiskivanja.

PREPORUKE:

Većinu proizvoda skladištimo na sobnoj temperaturi. Med s dodanim cvjetnim prahom i/ili matičnom mliječi preporučljivo je do prodaje čuvati u hladnom. Med u prodajnoj ambalaži i/ili kartonu čuva se podignuto od tla, izuzetak su skupne ambalaže za veće količine meda. Proizvode s oštećenom ambalažom (vanjska ambalaža koja ne utječe na proizvod) i/ili s nepravilnom ili nepotpunom oznakom na ambalaži premještamo u drugu neoštećenu i pravilno označimo ambalažu.

OZNAČAVANJE

Pravilno označavanje prehrambenih proizvoda zadatak je i dužnost svakog pčelara. Pritom treba poštivati sve važeće propise.

Obavezni podaci na oznaci za med i sve ostale proizvode opisane u smjernicama

Kod označavanja predpakirnih namirnica obavezno treba navesti sljedeće podatke: ime, pod kojim se namirnica daje u promet (prodajno ime); popis sastojaka i količina sastojaka ili kategorije sastojaka (iznimka, kad to nije potrebno je samo pakirani med, cvjetni prah, matična mliječ). Neto količina; rok uporabe. Za med, cvjetni prah i ostale proizvode koristi se oznaka «upotrebljivo do kraja: … (slijedi mjesec, godina)» ili «upotrebljivo do: …. (slijedi dan, mjesec godina)); Za matičnu mliječ i nepasterizirane medene napitke «upotrijebiti do …(slijedi dan, mjesec, godina)» roka upotrebljivosti nije obavezno za pića koja sadrže 10 % vol alkohola i više. Serija (lot) namirnice; posebni uvjeti pohranjivanja ili uvjeti uporabe (to nije potrebno navesti u slučaju označavanja matične mliječi, cvjetnog praha i nepasteriziranih mednih napitaka); ime i adresa ili poduzeće i sjedište proizvođača ili onog koji namirnicu pakira ili prodavača koji mora imati adresu, odnosno sjedište u EU; podatak o državi porijekla, ako bi ispuštanje takvog podatka moglo obmanuti konačnog potrošača u pogledu pravog porijekla namirnice; uputa za uporabu kad namirnicu ne bi bilo moguće prikladno upotrijebiti bez tih uputa; kod pića koja sadrže više od 1,2 % vol. alkohola, stvarni sadržaj alkohola u volumenskim postotcima.

Način označavanja:

Oznake na namirnici moraju biti na hrvatskom jeziku, na uočljivom mjestu ambalaže, tako da su lako vidljive, razumljive, nedvosmislene, jasno čitljive i neizbrisive: Ime namirnice, neto količina, rok upotrebljivosti i postotak alkohola moraju biti označeni u istom vidnom polju. Sve namirnice koje sadrže genetski modificirane organizme (GMO), moraju biti vidljivo označene (oznaka na ambalaži).

Uvjeti za navođenje serije/lota:

Svaka namirnica koja je u prometu mora imati navedenu oznaku serije (lot). Serija (lot) je broj jedinica namirnice u prometu, koja je prerađena, proizvedena ili pakirana pod jednakim uvjetima. Serija (lot) mora biti označena jasno i vidljivo slovom L i brojem serije, što skupa omogućuje identifikaciju namirnice.

Neobvezno navođenje serije/lota

Navođenje serije (lota) nije obavezno: ako je na ambalaži naveden rok upotrebljivosti, koji uključuje u datumu najmanje dan i mjesec, tim redom; za poljoprivredne proizvode, koji se prodaju ili dostavljaju na privremeno skladištenje, pripremu ili pakiranje, odnosno dostavljaju se do proizvođača ili se skupljaju za neposrednu uporabu u tehnološkoj pripremi, odnosno preradi; za namirnice, koje prilikom prodaje konačnom potrošaču nisu predpakirane ili su zapakirane na zahtjev konačnog potrošača, odnosno predpakirane su za neposrednu prodaju; za ambalažu čija je najveća površina manja od 10 cm2.

Oznake za med:

Med mora biti označen u skladu s propisom koji uređuje opće označavanje predpakirnih namirnica, i u skladu sa sljedećim uvjetima: izraz «med» koristi se samo za med iz definicije o medu; u prometu se mogu koristiti samo imena vrsta meda. Ta imena mogu se nadomjestiti općim imenom «med», osim za med u saću, med s komadima saća u medu i pekarski med, pod uvjetom da je kod pekarskog meda na oznaci navedeno «samo za kuhanje i pečenje» u neposrednoj blizini imena. Osim kod pekarskog meda, ime može biti nadomješteno navođenjem oznake koja se odnosi na: navođenje cvjetova ili biljaka, ako med u cijelosti ili djelomično potječe iz navedenog izvora i ima njegove senzorske, fizikalno-kemijske i mikroskopske osobine,regionalno, teritorijalno ili topografsko porijeklo, ako je med u cijelosti navedenog porijekla, posebne kriterije kakvoće, ako je pekarski med bio upotrijebljen kao sastojak u složenoj namirnici, može se u imenu složene namirnice umjesto imena «pekarski med» upotrijebiti općenito ime «med», pod uvjetom da se u popisu sastojaka sastavljene namirnice upotrijebi ime pekarski med; a) država, odnosno države porijekla ili izvora gdje je med proizveden moraju biti navedene na oznaci. b) ako med potječe iz više od jedne države članice Europske unije ili države koja nije članica Europske unije, navod iz prethodnog stavka nadomješta se jednom od sljedećih oznaka, i to: «mješavina meda iz država članica EU»; «mješavina meda iz država koje nisu članice EU»; «mješavina meda iz država članica EU i država, koje nisu članice EU».

Oznake za pekarski med:

U slučaju pekarskog meda, na transportnim kontejnerima, pojedinim jedinicama pakiranja i u trgovačkim dokumentima mora biti jasno navedeno puno ime meda. Med mora odgovarati kriterijima sastava kakvoće meda iz Pravilnika o medu.

Zabranjene oznake (zdravlje)

Oznake na namirnici ne smiju biti takve da bi mogle obmanuti konačnog potrošača, posebno u pogledu: njegovih karakteristika, prirode, osobina, porijekla, sastava, količine, roka upotrebljivosti, načina proizvodnje; pripisivanja učinaka ili osobina koje nema;

Odgovornost za označavanje

Za označavanje namirnica je odgovorna osoba koja je navedena na oznaci namirnice (vidi obvezne podatke na namirnici).

Preporučljiva je priprema informativnog naputka za kupce kao na primjer: namirnica je namijenjena za osvježenje; namirnica je namijenjena za zaslađivanje umjesto bijelog šećera; namirnica je namijenjena za kulinarski dodatak mesu, povrću, voću….; čuvati na hladnom, suhom i tamnom mjestu; neki kratki recept itd.

Informativne upute za kupca na ambalaži i/ili etiketi, reklamnom materijalu itd., moraju biti jasne, kratke i razumljive.

POMIČNI OBJEKTI (štandovi, kiosci…)

Pomični i privremeni obrti za obavljanje prehrambene djelatnosti su kiosci, prodajni štandovi i pokretna prodajna vozila, koji se koriste samo povremeno za prodaju meda i drugih pčelinjih proizvoda.

OPĆI ZAHTJEVI

Koriste se Smjernice dobrih higijenskih navika na načelima sustava HACCP u trgovačkoj djelatnosti ili se uspostavlja vlastiti unutarnji nadzor na temelju HACCP sustava za trgovine. U tom slučaju nadzor nad rukovanjem pčelinjim proizvodima preuzima Ministarstvo zdravstva i soc. skrbi RH

ZADACI ODGOVORNIH OSOBA ZA OSIGURAVANJE SIGURNIH NAMIRNICA

OSPOSOBLJAVANJE PČELARA I SVIH ONIH KOJI RUKUJU MEDOM I PČELINJIM PROIZVODIMA

Učinkovito izvođenje dobre higijenske prakse i/ili djelovanje HACCP-sustava temelji se i na osposobljavanju pčelara i svih ostalih koji rukuju medom i drugim pčelinjim proizvodima. Moguće je onečišćenje namirnica zbog neodgovarajućeg osposobljavanja pčelara i svih onih koji rukuju medom i pčelinjim proizvodima.

OPĆI ZAHTJEVI

U preradi, proizvodnji ili prometu pčelinjim proizvodima smiju raditi samo osobe koje imaju znanje o higijeni namirnica. Pčelar mora za sebe i svoje djelatnike prirediti OKVIRNI PLAN RAZLIČITIH OSPOSOBLJAVANJA ZA RAD U PČELARSTVU, koji je sastavni dio dokumentacije o pratećim higijenskim programima Pčelar mora za sebe i za osobe koje mu pomažu u proizvodnji meda i pčelinjih proizvoda čuvati dokumentaciju o obavljenim osposobljavanjima koja sadrži sljedeće podatke: vrijeme, mjesto i trajanje osposobljavanja, sadržaj osposobljavanja, ime i prezime predavača, obavljena testiranja znanja o higijeni i sigurnosti namirnica.

Odgovorna osoba za unutarnji nadzor je sam pčelar!

PREPORUKE:

Opseg i sadržaji osposobljavanja moraju biti prilagođeni i usmjereni s obzirom na potrebe pčelara i/ili zakonske zahtjeve. Preporučujemo precizno usmjerena osposobljavanja o točno određenim temama pod otkriljem nadležnog tijela Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja. Dodatno osposobljavanje na različitim područjima preporučuje se pčelarima koji proizvode veće količine meda i ostalih pčelinjih prinosa i zatim ih prerađuju u različite druge proizvode.

PROVOĐENJE SMJERNICA I VERIFIKACIJA

Svaki pčelar odgovoran je za redovito i korektno provođenje zahtjeva i preporuka ovih Smjernica ili vlastitog HACCP – sustava. Svaki pčelar mora jednom godišnje napraviti snimku svog pčelarstva prema priloženom upitniku kako bi djelovao preventivno. Mora uvesti korekcijske postupke za čimbenike koji odstupaju i/ili ne udovoljavaju minimalnim standardima. Prije svakog posla dužan je provjeriti jesu li uvjeti za rad ispunjeni (Obrazac 4). Ako se pojave odstupanja mora opisati i dokumentirati korekcijske postupke koje je napravio. Pčelar je odgovoran za redovito praćenje i izvođenje svih promjena i dopuna koje mu daje MPRiR RH. Pčelaru će u praćenju promjena i dopuna pomoći Hrvatski pčelarski savez. Hrvatski pčelarski savez će omogućiti preko Savjetodavne službe pomoć u provođenju Smjernica i/ili HACCP- sustava svakom zainteresiranom pčelaru. Preporučujemo da učinkovitost djelovanja unutarnjeg nadzora u sigurnosti namirnica u praksi pčelar provjerava nasumično uzetim uzorcima namirnica (meda i drugih pčelinjih proizvoda) koje šalje u laboratorij na analizu te da rezultate analize i svu potrebnu evidenciju čuva.

PREPORUKE:

Pčelar mora redovito provoditi zahtjeve iz smjernica i to i zapisati; pčelar mora sam u okviru unutarnje kontrole (samokontrole), uzimati uzorke meda i ostalih pčelinjih prinosa/proizvoda i dati ih na analizu prema donjem prijedlogu «OKVIRNI PLAN VLASTITE KONTROLE».

Sigurnost-analize uzoraka* : analize se izvode u skladu s odgovarajućim EU i RH zakonodavstvom. Analize se s obzirom na ocjenu rizika izvode bilo na: prisutnost tragova u medu kao što su: tragovi kemijskih sredstava i antibiotika koje pčelari koriste za suzbijanje pčelinih bolesti i štetočina, i teških metala. Analiza kvalitete uzoraka**: analize se izvode u skladu s skladu s odgovarajućim EU i RH zakonodavstvom Izvode se analize s obzirom na ocjenu rizika bilo na: sadržaj vode u medu; sadržaj HMF-a i dijastaznog broja; prisutnost prerađene šećerne otopine (patvorenje meda); senzorske osobine meda (fizikalno onečišćenje, neodgovarajući miris i okus).

PRAĆENJE, IZDVAJANJE, POVLAČENJE I OPOZIV NAMIRNICE IZ PRODAJE

Pčelar mora osigurati praćenje namirnica, što omogućuje brzo i učinkovito isključivanje, povlačenje, odnosno opoziv namirnice. Ako pčelar utvrdi da namirnica ne odgovara uvjetima sigurne hrane, obavi isključivanje namirnice iz uporabe i neškodljivo je ukloniti. Ako je nesigurna namirnica već u distribucijskoj mreži, ali još nije došla do potrošača obavlja se povlačenje namirnice. O tome moraju biti obaviješteni: odgovorna osoba nositelja djelatnosti, svi sudionici u distribucijskom lancu i inspekcijska služba. O povlačenju ne treba obavještavati potrošače, odnosno javnost. Povlači se kad je dokazano da je namirnica, koja nije sigurna, još u cijeloj količini u distribucijskom lancu i još nije došla do potrošača. Kad nositelj povlačenja iz bilo kojeg razloga ne može uspostaviti kontakt sa svi poslovnim partnerima, povlačenje treba prijeći u opoziv. Ako je namirnica, koja nije sigurna, već dosegla potrošače, izvodi se opoziv. U takvim slučajevima izvede se postupak povlačenja, ali se istodobno obavijeste potrošači, odnosno javnost uporabom svih raspoloživih medija. Nositelji prehrambenih djelatnosti (pčelari) moraju, kad su na bilo koji način obaviješteni da su proizveli i/ili pustili u prodaju proizvod koji nije siguran, o tome bez odlaganja obavijestiti organ koji je nadležan za službeni nadzor, te istodobno odmah poduzeti mjere isključivanja, povlačenja ili opoziva. Pčelar mora imati pripremljen pisani dokument, plan povlačenja i opoziva proizvoda zbog učinkovitog povlačenja, odnosno opoziva proizvoda koji nije siguran. Taj obrazac definira ulogu, zadatke i odgovornosti pčelara kod povlačenja/opoziva. Također definira način i oblik komuniciranja s javnošću te daje smjernice za komunikaciju s organima službenog nadzora. Kod utemeljene sumnje ili utvrđene zdravstvene neprikladnosti proizvoda moguća su dva postupka, i to: O odluci za povlačenje/opoziv proizvoda pčelar mora najbržim putem (telefonom, elektronskom poštom) i zatim još dopisom obavijestiti sve sudionike u distribucijskom lancu i nadležne organe službenog nadzora. Priopćenje mora biti jasno, nedvosmisleno i obavljeno tako da informacije stvarno dođu do potencijalnih potrošača proizvoda koji nije siguran (nacionalni ili regionalni radio, novine, televizija, a može i na prodajnim mjestima). Podaci u priopćenju moraju obuhvaćati vrstu i trgovačko ime proizvoda, naziv proizvođača ili uvoznika, opis i vrstu pakiranja, podatke o datumu proizvodnje – roku uporabe, seriji – LOT, o dijelu ambalaže na kojem su ti podaci otisnuti. Moraju biti navedeni razlozi za zdravstvenu neprikladnost proizvoda, upute za postupanje potrošača te adresa i ime pčelara kojem se potrošači mogu u vezi toga obratiti. U tiskanim medijima preporučljivo je uz priopćenje dodati i sliku proizvoda.

POHRANJIVANJE DOKUMENTACIJE

Dokumentacija mora biti dostupna i na raspolaganju organima koji obavljaju inspekcijski nadzor. Svi koji pomažu pčelaru moraju biti upoznati s tim gdje se nalazi ta dokumentacija i gdje se arhivira. Treba evidentirati i čuvati zapise i dokumente o provođenju u smjernicama navedenih pratećih programa (nadzor nad štetočinama, osposobljavanje, mjere, povlačenje/opoziv, nalazi laboratorijskih pretraga, zapisnici unutarnjih prosudbi …) te ostale dokumente i zapise. Pčelar mora obavezno čuvati dokumentaciju o: zapisima o obavljenim osposobljavanjima pčelara i/ili zaposlenih koji mu pomažu; korekcijskim mjerama; izvještajima o zdravstvenom stanju pčelara i/ili zaposlenih koji mu pomažu.

VRIJEME ČUVANJA DOKUMENTACIJE odgovara roku uporabe proizvoda plus 6 mjeseci, odnosno najmanje do sljedeće službene verifikacije koju obavlja ovlaštena institucija i ista dozvoli uništenje arhivirane dokumentacije.

Izvor: HRVATSKI PČELARSKI SAVEZ: Smjernice za dobru pčelarsku praksu prema načelima HACCP sustava

< 12345 >